Перелік питань
для письмового тестування
з метою визначення рівня знань законодавства у сфері освіти

Питання на знання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року

1. Відповідно до Закону «Про освіту» система освіти - це…
2. Що таке формальна освіта?
3. Що таке неформальна освіта?
4. Що таке інформальна освіта?
5. Інституційними формами освіти є…
6. Індивідуальною формою освіти є…
7. Дистанційна форма освіти - це…
8. Мережева форма освіти - це..
9. Екстернатна форма здобуття освіти (екстернат) це…
10. Сімейна (домашня) форма здобуття освіти - це…
11. Педагогічний патронаж - це …
12. Що таке академічна свобода?


13. Якому рівню Національної рамки кваліфікацій відповідає базова середня освіта?
14. Якому рівню Національної рамки кваліфікацій відповідає профільна середня освіта?
15. Хто забезпечує Державний нагляд (контроль) у сфері освіти ?
16. Скільки рівнів має повна загальна середня освіта?
17. Яка тривалість базової середньої освіти?
18. Які спрямування передбачає здобуття профільної середньої освіти?
19. З якою метою проводиться державна підсумкова атестація здобувачів початкової освіти?
20. В яких статусах може діяти заклад освіти як суб’єкт господарювання?
21. Відповідно до Закону «Про освіту» якість освіти - це…
22. Академічна доброчесність - це…
23. Порушенням академічної доброчесності вважається…
24. Процедура визнання спроможності юридичної або фізичної особи надавати освітні послуги на певному рівні освіти відповідно до ліцензійних умов - це…
25. Ліцензія для закладів дошкільної та загальної середньої освіти видається…
26. Що таке інституційний аудит?
27. З якою метою проводиться інституційний аудит?
28. Що таке сертифікація педагогічних працівників?
29. Що включає робочий час педагогічного працівника?
30. Державно-громадське управління у сфері освіти - це…
31. Освітній омбудсмен відповідно до покладених на нього завдань має право…
32. Джерелами фінансування суб’єктів освітньої діяльності відповідно до законодавства можуть бути…
33. Освітній округ - це…
34. Що таке опорний заклад освіти?
35. Моніторинг якості освіти - це…
36. З якою метою проводиться державна підсумкова атестація здобувачів початкової освіти?
37. До складу наглядової ради закладу не можуть входити…
38. Наглядова (піклувальна) рада закладу має право…
39. Здобувачі освіти зобов’язані…
40. Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники мають право на..
41. Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники зобов’язані…
42. Батьки здобувачів освіти мають право…
43. Батьки здобувачів освіти зобов’язані…
44. До якої інформації та документів повинен бути відкритий доступ на веб-сайтах закладів освіти (у разі їх відсутності – на веб-сайтах засновників)?
45. Що не належить повноважень керівника закладу освіти?
46. Громадське самоврядування у сфері освіти - це…
47. Громадське самоврядування та державно-громадське управління у сфері освіти здійснюються на принципах…
48. Суб’єкти громадського нагляду (контролю) НЕ мають право…
49. Інклюзивне освітнє середовище - це…
50. Інклюзивне навчання - це…
51. Що таке психолого-педагогічний супровід дитини з особливими освітніми потребами?
52. Індивідуальна програма розвитку дитини - це…
53. Відповідно до Закону «Про загальну середню освіту» заклад загальної середньої освіти - це…
54. Метою повної загальної освіти є…
55. Основними завданнями загальної середньої освіти є…
56. Колегіальним органом управління закладу загальної середньої освіти є…
57. Хто визначає режим роботи закладу?
58. Як проводиться зарахування учня до закладу загальної середньої освіти?
59. Освітня програма - це…
60. Яким чином затверджується освітня програма?
61. Що є основою для створення освітньої програми?
62. Освітня програма містить…
63. Державний стандарт загальної середньої освіти - це…
64. Державні стандарти загальної середньої освіти визначають…
65. Процедура досягнення здобувачами освіти результатів навчання, передбачених у відповідному Державному стандарті загальної середньої освіти, визначається…
66. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів (вихованців), які закінчили заклад загальної середньої освіти І, ІІ, ІІІ ступенів вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом…
67. Основними завданнями органів управління системою загальної середньої освіти є…
68. Центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти є…
69. До повноважень Центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти не належить…
70. Повноваженнями органів місцевого самоврядування у галузі загальної середньої освіти є…
71. До повноважень закладу загальної середньої освіти не належить…
72. Повноваження директора визначаються…
73. Повноваженнями педагогічної ради є…
74. Яким чином рішення педагогічної ради вводяться в дію?
75. Хто затверджує штатні розписи закладу загальної середньої освіти?
76. Яка максимальна наповнюваність класу закладу загальної середньої освіти?
77. Інклюзивне навчання у закладі освіти організовується…
78. Розподіл педагогічного навантаження у закладі загальної середньої освіти затверджується…
79. Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника.
80. Відповідальність за здобуття повної загальної освіти покладається на…
81. На який термін призначається на посаду керівник державного, комунального закладу загальної середньої освіти?
82. Відповідно до Закону «Про загальну середню освіту» гімназія - це…
83. Відповідно до Закону «Про загальну середню освіту» ліцей - це…
84. Хто приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти?
85. Коли закінчується навчальний рік?
86. Якою є тривалість канікул?
87. На посади педагогічних працівників приймаються особи…
88. На кого покладається контроль за охороною здоров'я та якістю харчування учнів (вихованців)?
89. Відповідальність за організацію харчування учнів (вихованців) у закладах загальної середньої освіти, додержання в них вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-епідеміологічних правил і норм покладається на …
90. Педагогічне навантаження вчителя включає…
91. Педагогічне навантаження вчителя закладу загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності обсягом менше тарифної ставки, передбаченої частиною першою цієї статті, встановлюється…
92. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається у разі…
93. Керівник закладу загальної середньої освіти призначається на посаду та звільняється з посади…
94. Атестація педагогічних працівників здійснюється…
95. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі загальної середньої освітим визначається…
96. Філія закладу освіти - це…
97. Матеріально-технічна база закладу включає:
98. На скільки циклів поділятиметься початкова освіта?
99. Перший цикл початкової освіти називається…
100. Другий цикл початкової освіти називається…
101. На скільки циклів поділятиметься базова середня освіта?
102. Перший цикл базової середньої освіти називається…
103. Другий цикл базової середньої освіти називається…
104. На яких засадах педагогіки працюватиме Нова українська школа?
105. Оберіть серед запропонованих ключову компетентність Нової української школи.
106. Яка роль учителя в Новій українській школі?
107. Терміни реалізації першого етапу концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»…
108. Терміни реалізації другого етапу концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»…
109. Терміни реалізації третього етапу концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»…
110. Перший етап концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року НЕ включає…
111. Другий етап концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року НЕ включає…
112. Третій етап концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року Не включає…
113. Згідно з реформою загальної середньої освіти випускник нової української школи - це…
114. У рамках реформування системи державного фінансування загальної середньої освіти передбачається…
115. Нові стандарти освіти сфокусовані на…
116. В рамках профільної освіти старшокласник зможе обирати одне з двох спрямувань навчання…
117. Базова середня освіта здобувається…
118. Наскрізними вміннями випускника Нової української школи мають стати…
119. Концептуальні засади реформування середньої школи визначають такі складові Нової української школи…
120. Педагогічна свобода - це…

 

 

Критерії оцінювання
тестувань і завдань для претендентів
на посади директорів закладів загальної середньої освіти

І ЕТАП. ТЕСТУВАННЯ
№ з/п Мета Кількість
завдань Тривалість
виконання Критерії Кількість
правильних відповідей Бали Максимальна кількість балів
1 Визначення рівня знань законодавства України 40 Не більше 40 хвилин Відповіді на тестові завдання 36 і більше 2 2
28-35 1
27 і менше 0

Примітка:Під час проведення тестування його учасникам забороняється користуватись додатковими електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватись один з одним.
У разі порушення кандидатом порядку проведення тестування він відсторонюється від подальшої участі в тестуванні, про що складається відповідний акт, який підписується присутніми членами конкурсної комісії.
Кожне питання передбачає чотири варіанти відповіді, лише один з яких є правильним. Кандидати, які набрали 0 балів, вважаються такими що не склали тестування та не можуть бути допущені до наступного етапу проходження конкурсу, про що складається відповідний протокол, який підписується присутніми членами конкурсної комісії.

ІІ ЕТАП. РОЗВ’ЯЗАННЯ СИТУАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ
№ з/п Мета Кількість
завдань Тривалість виконання Критерії Оцінювання результатів виконання завдань Максимальна кількість балів
2 З’ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання і досвід під час виконання посадових обов’язків 2 1 завдання не більше 1 години Обгрунтоване
вирішення ситуаційного завдання Аналітичні вміння Грунтовно аналізує ситуацію 2 2
Аналізує ситуацію поверхнево, не враховує окремі моменти 1
Вирішення ситуаційного завдання спотнанне, неаргументоване 0
Комунікація та взаємодія
(здатність будувати партнерські відносини. налагоджувати контакт) Наводить аргументи, які сприяють налагодженні контакту та конструктивному діалогу 2
Взаємодія досягнута частково 1
Дії неефективні можуть загострити конфлікт, 0
Вміння приймати ефективні рішення Дії передбачають вихід з ситуації , альтернативні варіанти 2
Дії вирішать ситуацію частково 1
Дії не передбачають виходу з ситуації 0

Примітка:Оцінювання професійної компетентності кандидатів за кожною окремою вимогою під час розв’язання ситуаційних завдань здійснюється конкурсною комісією не пізніше ніж протягом трьох робочих днів після їх розв’язання на засіданні відповідної комісії. Оцінювання здійснюється індивідуально після обговорення відповідності професійної компетентності кандидата за кожною окремою вимогою на засіданні конкурсної комісії шляхом проставлення балів, які вносяться до відомості про результати розв’язання ситуаційних завдань.
Остаточною оцінкою у балах за кожною вимогою під час розв’язання ситуаційного завдання є середнє арифметичне значення індивідуальних балів, виставлених членами конкурсної комісії.
Кандидати, які під час розв’язання ситуаційного завдання отримали середній бал 0,5 або нижче за однією з вимог, а також кандидати, які не з’явилися для розв’язання ситуаційних завдань, вважаються такими, що не пройшли конкурс. Такі кандидати не допускаються до розв’язання наступного ситуаційного завдання та чергового етапу конкурсу.

ІІІ етап. ПУБЛІЧНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ
№ з/п Мета Тривалість виконання Критерії Оцінювання виконання завдань Максимальна кількість балів
3 Оцінка відповідності професійної компетентності кандидата встановленим вимогам не більше 15 хвилин, у тому числі 5 хвилин на запитання-відповіді Авторська оригінальність впровадження інноваційних, творчих проектів, організація і забезпечення сучасного освітнього процесу в навчальному закладі; 2 2
в роботі використані авторські напрацювання;
1
стандартна робота, яка не відрізняться авторською індивідуальністю 0
Зміст доповіді об’ємність напрацьованого матеріалу, аргументація поданих фактів, результативність запропонованих пропозицій,
2
порушено логіку виступу, неповне представлення результатів роботи, невідповідність аргументації наведених фактів 1
немає представлення результатів роботи, відсутність дослідження основної теми 0
Ділові та вольові якості доповідача креативність доповідача, його емоційна врівноваженість , особистий стиль викладу доповіді
2
невпевненість в собі, відсутність творчої ініціативи , дискусії
1
доповідач уникає контакту, агресивний, не готовий до дискусії 0
Вміння давати вичерпні відповіді на запитання Відповідь грунтовна, містить переконливі аргументи 2
Відповідь чітка, але не повна
Відповідь формальна, не відповідає змісту запитання

 

Примітка:Оцінювання публічної презентації кандидатів здійснюється кожним членом конкурсної комісії індивідуальношляхом виставлення балів. Остаточною оцінкою публічної презентації у балах є середнє арифметичне значення індивідуальних балів, виставлених членами конкурсної комісії.
Кандидати, які під час проведення публічної презентації отримали середній бал 0,5 або нижче за однією з вимог, а також кандидати, які не з’явилися для проведення публічної презентації, вважаються такими, що не пройшли конкурсний відбір та не можуть бути включеними до загального рейтингу.